របាយការណ៍​៖​ ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​បង្ខិតបង្ខំ​ក្នុង​ការងារ​និង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​

ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ក្នុងអត្រាទាសភាពសម័យថ្មីខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់បន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាន នេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ទាសភាពពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដែលចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកមិញដោយស្ថាប័ន Walk Free Foundation។ …

Jack Davies and គង់ មេត្តា
http://www.phnompenhpost.com/national/250k-cambodians-subject-forced-labour-or-marriage-report-finds