​ទឹកប្រាក់​៤០០​ លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយ​កូ​វុី​ត​១៩

​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​រាយការណ៍​ថា​រដ្ឋាភិបាល​បាន​សំរេច​កំណត់​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​ ៤០០​ លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ករណី​បន្ទាន់​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយ​កូ​វុី​ត​១៩​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ …

ស៊ុន មេសា
https://www.khmertimeskh.com/50699477/400-million-to-fight-covid-19