ក្រសួងសុខាភិបាល៖ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ មានចំនួន ៤០០០កន្លែង

កាលពីម្សិលមិញ ក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្តល់ចំនួនសរុប នៃការផ្តល់សេវាសុខភាពខុសច្បាប់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយក្នុងនោះអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណមានចំនួន ៤០០០ នៅក្នុងខែសីហានេះ។ …

 

សែន ដាវីត
http://www.phnompenhpost.com/national/4000-unlicensed-health-care-providers-ministry