មូលនិធិ​៥​លាន​ដុល្លារ ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ជួយ​ជំរុញ​សហគ្រិន​ផ្នែក​ឌីជីថល

មូលនិធិ​ចំនួន៥​លាន​ដុល្លារសម្រាប់​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​សេវាកម្ម​ឌីជីថល និង​ក្រុមហ៊ុន​បង្កើត​ថ្មី​ផ្នែក​ឌីជីថលនៅ​កម្ពុជាត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឡើង​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ដើម្បី​ផ្តល់​ដល់​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឌីជីថល ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា។​ Smart AxiataDigitalInnovationជា​មូលនិធិ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​ទាំង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុនិង​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​នៅ​ក្នុង​ពាណិជ្ជកម្ម​ស្រប​ពេល​ដែល​ចំនួន​សហគ្រិន​ឌីជីថល​កម្ពុជាត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​ថាមាន​ការ​កើន​ឡើង​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។​ …

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/2o5lRdo