លោក​ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជា​នឹងមិន​ជាប់​អន្ទាក់​បំណុល​ចិន ក្នុង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​ និង​ផ្លូវ​នោះ​ទេ

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ថ្លែងថា កម្ពុជា​នឹង​មិន​ជាប់​អន្ទាក់​បំណុល​ចិន​ក្នុង​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​ខ្សែក្រវាត់​និង​ផ្លូវ​ដូច​ការ​រិះគន់​នោះ​ទេ ព្រោះ​កម្ពុជា​ជា​រដ្ឋ​ឯករាជ្យ មាន​អធិបតេយ្យ​ភាព ហើយ​អាច​ជ្រើសរើស​យក​តែ​គម្រោង​ដែល​កម្ពុជា​ចង់​បាន​ប៉ុណ្ណោះ។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/2V3O7OM