អេស៊ីលីដា​ នឹង​ផ្តល់​កាត​អេធីអឹម (ATM) ​ថ្មី​ដល់​អថិជន​មិន​គិតថ្លៃ

អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ នឹង​ទទួល​បាន​កាត​អេធីអឹម(ATM)ថ្មី​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ដោយសារ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្លាក​សញ្ញា​អេស៊ីលីដា​ថ្មី​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្គាប់​ដោយ​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​។​ …

ស៊ុំ ម៉ាណេត
http://bit.ly/2mgDz9e