ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​អនុម័ត​លើ​កម្ចី​ចំនួន​ ៦០​ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​យល់ព្រម​ផ្តល់​កម្ចី​ចំនួន​ ៦០​ លាន​ដុល្លារ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ជំនាញ​ការងារ​ និង​ការ​ប្រកួតប្រជែង​ និង​ជួយ​ដល់​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យ​ដឹកនាំ​ដោយ​ជំនាញ​។​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​១១០​ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ ១៤០ ​ដែល​បាន​អង្កេត​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ប្រកួតប្រជែង​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៨​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​របាយការណ៍​អាជីវកម្ម​អំពី​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​រក​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ជំនាញ​ខ្ពស់​ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​បច្ចេកទេស​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.khmertimeskh.com/50617576/adb-approves-60-million-loan-for-skills-training/