ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​បាន​អនុម័ត​ប្រាក់​កម្ចី​ដើម្បី​ស្តារ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​

 ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB)​ បាន​អនុម័ត​ប្រាក់​កម្ចី​ ៦០​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ធ្វើ​ទំនើប​កម្ម​និង​ស្តារ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ​ និង​ខេត្តបាត់ដំបង​។​ …​

Meghan Tribe
https://www.cambodiadaily.com/business/adb-approves-loan-to-improve-irrigation-systems-95983/