ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បង្កើនមូលនិធិអាកាសធាតុ

ហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុដែលអាចប្រើបានចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ត្រូវបានកំណត់ ដើម្បីបង្កើនបន្ថែម បន្ទាប់ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា ខ្លួនគ្រោងនឹងបង្កើនផ្តល់ថវិកាអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនទ្វេរដង មកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅឆ្នាំ២០២០។  ចលនានេះ ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ …

Zoe Holman
http://www.phnompenhpost.com/national/adb-boosts-climate-funds