គម្រោង​លំនៅឋាន​សាធារណៈ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​បើក​លក់

គម្រោង​លំនៅឋាន​សាធារណៈ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​បើក​លក់​គម្រោង​នៅ​ក្នុង​ពីរ​សបា្តហ៍​បន្ទាប់ ក្រោយ​ពី​ពិធី​បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់​កាល​ពី​​ចុង​សបា្តហ៍​មុន​នេះដែល​ជំហាន​ដំបូង​គម្រោង​នេះ​នឹង​ផ្តល់​អាទិភាព​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ មន្ត្រី​ចូល​និវត្តន៍ និង​ជនពិការ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​លើក​ឡើង​របស់ ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​វើលដ៍​ប្រ៊ិដ​ឡែន។ …​

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2ib0EI1