បញ្ហា​ជនភៀសខ្លួន​នៅ​តែ​ជា​មន្ទិល​បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ជំនួប​

នៅ​ឆ្នាំ​២០០១​ រដ្ឋាភិបាល​អភិរក្សនិយម​របស់​អូស្ត្រាលី​បាន​ពណ៌នា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដំណោះស្រាយ​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​របស់​ខ្លួន​ថា​ជា​វិធាន​សម្រាប់​បញ្ឈប់​ការ​ហូរ​ចូល​នៃ​ជន​ដែល​មក​សុំ​សិទ្ធ​ជ្រកកោន​តាម​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ទូក​។​នេះ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បីទាក់ទាញ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នយោបាយ​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​សង្គម​។​ … ​​

Holly Robertson
https://www.cambodiadaily.com/news/after-visit-refugee-deal-still-shrouded-in-doubt-79790/