ក្រុមហ៊ុន៦ទទួលបានសិទ្ធិនាំស្រ្តីធ្វើការតាមផ្ទះទៅក្រុងហុងកុង

មានក្រុមហ៊ុនចំនួន៦ ទទួលបានសិទ្ធិពីក្រសួងការងារក្នុងការនាំស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញក្នុងជំហានដំបូងចាប់ពី១០០ ទៅ ២០០ នាក់ នៅក្នុងអំឡុងខែវិច្ជិកា ឬខែធ្នូខាងមុខនេះ ដែលបើតាមការឃោសនារបស់ក្រុមហ៊ុនស្រ្តីបម្រើការតាមផ្ទះទាំងនេះអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី ៥៥០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែ។ …

យន់ ស៊ីនាថ
http://www.phnompenhpost.com/national/agencies-send-maids-hong-kong