ក្រសួងកសិកម្មនឹងជំរុញសេវាកម្មដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម លោកវេង សាខុនបានមានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីជំរុញសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ នេះនឹងជួយជំរុញផលិតផលកសិផលដោយសារទំហំនាំចេញនៃវិស័យនេះកំពុងកើនឡើង។…

ស​ សុ​ជាតិ​
https://www.khmertimeskh.com/50954270/agricultural-ministry-to-push-services-to-the-local-level/