រដ្ឋមន្ត្រី កសិកម្ម ឲ្យ​រួម​គ្នា​ដោះស្រាយ​រឿង​កសិផល​ចុះ​ថោក

ខណៈ​ប្រជាកសិករ​កម្ពុជា​តែង​តែ​រអ៊ូរទាំ​ពី​រឿង​គ្មាន​ទីផ្សារ​លក់​កសិផល​ឬ​ក៏​លក់​កសិផល​របស់​ខ្លួន​បាន​តម្លៃ​ថោក មិន​អាច​ទូទាត់​លើ​ការ​ចំណាយ​នា​ពេល​ផលិត​បាន​នោះ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម​លើក​ឡើង​ថា​ ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​រួម​គ្នា​ដោះ​ស្រាយ ហើយ​កុំ​ទម្លាក់​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​តែ​លើ​ក្រសួង​កសិកម្ម​តែមួយ។ …

ទូច សុខា
http://bit.ly/2gW74dp