​ក្រុមហ៊ុន​កែ​ច្នៃ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ខ្ចីប្រាក់​និង​ពង្រីក​ផលិតកម្ម​របស់​ខ្លួន

​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​ និង​ជនបទ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​ (ARDB)​ បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ (SME)​ ពង្រីក​ផលិតកម្ម​កែ​ច្នៃ​ផលិតផល​កសិកម្ម​និង​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រាក់​កម្ចី​ដែល​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ទាប​ពី​ធនាគារ​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
https://www.khmertimeskh.com/50720250/agriprocessors-urged-to-take-out-loans-and-expand-work/