​ក្រុមហ៊ុន​កសិពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ស្តី​ពី​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តពោធិ៍សាត់​

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​កសិពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងស្រុក​ Davane​ Plc​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ និង​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​អ​ទិ​ដ្ឋា​ន​កម្ពុជា​ (ADRA)​ នឹង​ធ្វើការ​រួម​គ្នា​ដើម្បី​ជំរុញ​សង្វា​ក់​តម្លៃ​កសិផល​ក្នុងស្រុក​ និង​ទីផ្សារ​ចំណីអាហារ​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​។​ …​

ធូ វិរៈ
https://www.phnompenhpost.com/business/agro-firm-ngo-pen-mou-safe-food-pursat