ក្រសួង​ការងារ​៖​ អត្ថប្រយោជន៍​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​កម្មករ​

​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​ក្រសួង​ការងារ​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ស្នើ​សុំ​ដល់​កម្មករ​រោងចក្រ​ទាំងអស់​រក្សា​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ និង​ជឿ​ទុកចិត្ត​ថា​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំងអស់​ពួក​គេ​មាន​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ក្នុង​ទៅ​តាម​ពេល​កំណត់​។​…​

មុំ គន្ធា
https://www.khmertimeskh.com/50564354/all-benefits-will-be-provided-labour-ministry/