ស្ថានភាព​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​ មិន​មានការ​ប្រែប្រួល​

សម្រាប់​រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ​បន្តបន្ទាប់​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​គេ​ឃើញ​ថា​ស្ថិត​នៅ​លើ​លំដាប់ថ្នាក់​លេខ​ ២​ ក្នុង​បញ្ជី​តាមដាន​នៃ​ របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​ស្តី​ពី​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ របស់​ក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​ ចំណាត់ថ្នាក់​នេះ​ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការ​អសមត្ថភាព​ ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​យ៉ាង​ពេញលេញ​ នូវ​ផែនការ​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …​

 

Stuart White
http://www.phnompenhpost.com/national/anti-trafficking-status-static