តើ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ឡាវ​ពិតជា​អាច​ឈាន​ដល់​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ព្រំដែន​ឬទេ​?

ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ឡាវ​បាន​ឯកភាព​គ្នា​ធ្វើការ​រួម​គ្នា​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​តំបន់​ព្រំដែន​ដែល​មាន​ជម្លោះ​របស់​ពួក​គេ​។​ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​សម្រេច​បង្កើត​យន្តការ​សម្របសម្រួល​មួយ​ នៅ​ថ្នាក់​នាយកដ្ឋាន​ ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ការងារ​នេះ​ ខណៈ​ដែល​កំពុង​ស្វែងរក​កិច្ចប្រជុំ​ជា​ញឹកញាប់​បន្ថែម​ទៀត​ រវាង​គណៈកម្មាធិការ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ទាំង​ពីរ​។​ …

Tae-jun Kang
https://thediplomat.com/2018/05/are-cambodia-and-laos-really-any-closer-to-resolving-their-border-dispute/