ដង្កូវ​ហ្វូង​បំផ្លាញ​ដំណាំ​បង្កើត​កង្វល់​ដល់​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា

ដំណាំស្រូវនិងដំណាំកសិផលផ្សេងទៀតលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលជាងពីរម៉ឺនហិកតារក្នុងខេត្តជាងដប់នៅភាគខាងជើងនិងភាគឦសានប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារដង្កូវហ្វូងស៊ីរិចរិលកំពុងបង្កើនកង្វល់លើលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលស្រូវ និងដំណាំកសិផលផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មទើបតែរងគ្រោះដោយគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែង។ …

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/28JMysp