ជាតិអាសេនិចក្នុងទឹកណ្តូងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាុំងបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនតាមជនបទ

អ្នកភូមិព្រែកឬស្សីបានដឹងពីផលប៉ះពាល់ខ្លាំងរបស់សារធាតុអាសេនិចក្រហម។ …

Jonathan Cox
http://www.khmertimeskh.com/news/15002//