ការ​សម្ដែង​សិល្បៈ​ ជួយ​ដល់​អ្នក​របួស​ផ្លូវចិត្ត​នៃ​របប​ខ្មែរក្រហម

ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​ថា​ ការ​សម្ដែង​សិល្បៈ​គឺ​បាន​ជួយ​ព្យាបាល​របួស​ផ្លូវចិត្ត​ និង​វា​ជា​ទម្រង់​នៃ​សំណង​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​នៅ​រស់រាន​មានជីវិត​ពី​របប​ខ្មែរក្រហម​។​​ …

Yesenia Amaro
http://bit.ly/2ntHqD8