ខណៈដែលផែនការជំងឺឆ្កែឆ្កួតមានតិចតួច កម្ពុជាកំពុងទទួលផលប៉ះពាល់

ទោះបីជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​មាន​មនុស្ស​ប្រមាណ​ ៨០០​ នាក់​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយសារ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត​ ប៉ុន្តែ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត​ភាគច្រើន​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជាតិ​សុខភាព​សាធារណៈ​ទេ​។​ ផែនការ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ការងារ​សម្រាប់​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ប៉ុន្តែ​ថា​តើ​មានការ​ផ្តល់​ថវិកា​គ្រប់គ្រាន់​ឬទេ​?​ …

Alessandro Marazzi Sassoon and Sonen Soth
http://www.phnompenhpost.com/national/its-rabies-plan-lags-cambodia-feels-bite