អាស៊ានសម្រេចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពស្ករ

ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងប្រទេស ៦ ទៀតដែរជាសមាជិកប្រទេសអាស៊ាន បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសផលិតស្ករ ឬហៅថា “សម្ព័ន្ធភាពស្ករអាស៊ាន” ដែលការបង្កើតនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ និងគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មស្ករនៅក្នុងតំបន់ និងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិ។ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/27411/asean-forms-sugar-alliance/