ការ​ជួញ​ដូរ​ឈើ​គ្រញូង​ទៅ​វៀតណាម​ នៅ​តែ​មាន​ការ​កើន​ឡើង

បើ​ទោះបីជា​មាន​វត្តមាន​នៃ​ការ​ហាម​ឃាត់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទៅ​លើ​ការ​ជួញដូរ​លើ​ឈើ​គ្រញូង​ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ មក ការ​នាំចេញ​ឈើ​ប្រណីតៗ​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​មាន​ការកើន​ឡើ​ង​នៅ​ត្រីមាស​ទី​បី​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ។ នេះ​បើយោង​តាម​ទិន្នន័យ​ពន្ធគយ​របស់​ប្រទេស វៀតណាម ប្រមូល​​បាន​ដោយអង្គការ Forest Trends ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ …

Jack Davies
http://bit.ly/2gFQMK4