​ការ​រៀន​តាម​បែប​ឌី​ជី​ថ​ល​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ទទួល​បានការ​ជំរុញ​ដ៏​ធំ​

​ក្រសួង​អប់រំ​ និង​រដ្ឋសភា​កំពុង​សហការ​លើ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការ​អប់រំ​ឌី​ជី​ថ​ល​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

សែន ដាវិត
https://www.khmertimeskh.com/50801617/big-boost-for-e-learning-in-kingdom/