អាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​តែ​បន្ត​ទោះបី​មាន​ការ​ចាប់​ខ្លួន​លោក ​ប៊ុណ្ណា

ការចាប់ខ្លួនលោក ស៊ឹង ប៊ុណ្ណា ប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាក្រោមចោទប្រកាន់ពីការចេញមូលប្បទានបត្រគ្មានប្រាក់មិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។ នេះបើតាមតំណាងរបស់អចលនទ្រព្យ ប៊ុណ្ណា រៀលធីគ្រុប។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/1UaetbC