រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុកំណត់​យក​ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា​ ដើម្បី​ធ្វើការ​សម្របសម្រួល​វិវាទក្រុមហ៊ុន​បុរី​វី​អាយ​ភីបន្តទៀត

រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ កំណត់​យក​ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា​ខាងមុខ ដើម្បី​ធ្វើការ​សម្របសម្រួល​វិវាទរបស់​ពលរដ្ឋ និង​ម្ចាស់​បំ​ណុល ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​បុរី​វី​អាយ​ភីបន្តទៀត បន្ទាប់ពី​ការជជែក​ពិភាក្សា​ដោះស្រាយ​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៣ កុម្ភៈ មិនទាន់​មាន​ការសម្រេច​​ណាមួយ​ច្បាស់​លាស់​នៅ​ឡើយ។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://www.postkhmer.com/national/2023-02-26-1916-247405.html