​កម្ពុជា​៖​ ២០​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ ប៉ុ​ល​ ពត​

២០​ឆ្នាំ​មុន​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​១៩៩៨​ ប៉ុ​ល​ ពត​ ដែល​ជា​មេដឹកនាំ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រល័យពូជសាសន៍​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ចុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​ ១៩៧០​ បាន​ដេក​ស្លាប់​នៅ​អាយុ​ ៧៣​ ឆ្នាំ​។​ ប៉ុ​ល​ ពត​ ឈ្មោះ​ពិត​ សា​ឡុ​ត​ ស​ មិន​ដែល​បាន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​រយៈពេល​ ៣​ឆ្នាំ​ ៨​ខែ​ និង​ ២០​ថ្ងៃ​ ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរក្រហម​របស់​គាត់​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​របប​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ភ័យ​ខ្លាច​។​ …​

George Chigas
https://www.slguardian.org/cambodia-20-years-after-pol-pot/