ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការរាលដាលជម្ងឺហ្ស៊ីកាក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ចំ​ពេល​ដែល​របាយការណ៍​ជា​ច្រើន​នៃ​ការ​លេច​ចេញ​នូវ​វីរុស​ហ្ស៊ី​កា​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ និង​បាន​រក​ឃើញ​កើតឡើង​លើ​ទារក​ដែល​បាន​ឆ្លង​ជម្ងឺ​នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​មក​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​ពីរ​នាក់​ បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា​ កម្ពុជា​ គឺ​កំពុង​តែ​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​នៃ​ការ​រាលដាល​ជម្ងឺ​ហ្ស៊ី​កា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧​នេះ​។​ …​

Yesenia Amaro
http://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-high-risk-zika-outbreak-2017