កម្ពុជា​ -​ បារាំង​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​បារាំង​បាន​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ និង​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​ ដែល​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សុខភាព​ និង​សុវត្ថិភាព​សង្គម​ និង​បង្ក​ហានិភ័យ​ដល់​គ្រួសារ​ សហគមន៍​និង​សង្គម​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50750101/cambodia-france-discuss-cooperation-in-combating-counterfeit-products/