កម្ពុជា​សម្ពោធ​រោងចក្រ​វា​រី​អគ្គិសនី​ទី​៦​សាងសង់​ដោយ​ចិន​

ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​សម្ពោធ​រោងចក្រ​វា​រី​អគ្គិសនី​ទី​៦​សាងសង់​ដោយ​ចិន​ ដែល​ចូលរួម​ចំណែក​បង្កើន​សមត្ថភាព​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​ដោយ​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ ឡើង​ដល់​ ៩២៧​មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Kyodo
http://www.bangkokpost.com/news/asia/805444/cambodia-inaugurates-6th-chinese-built-hydropower-plant