ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺជា​ប្រទេស​ដាំដំឡូង​មី​ធំ​ជាងគេ​ទី​ ១០​ នៅ​លើ​ពិភពលោក​

​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ​ (UNDP)​ បាន​កំណត់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ថា​ជា​ប្រទេស​ដាំដំឡូង​មី​ធំ​ទី​ ៤​ នៅ​អាស៊ី​និង​ធំ​ជាងគេ​ទី​ ១០​ នៅ​លើ​ពិភពលោក​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50909841/cambodia-is-the-10th-largest-cassava-grower-in-the-world/