កម្ពុជា​និង​ជប៉ុន​នឹង​សហការ​គ្នា​ស្តារ​ផ្លូវ​ចូល​អង្គរវត្ត​

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្តើមគម្រោងរយៈពេល៤ឆ្នាំដើម្បីស្តារផ្លូវចូលទិសខាងលិចទៅកាន់ ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវបានខូចខាត។ …

Kyodo News
http://www.bangkokpost.com/news/asean/965609/cambodia-japan-restore-angkor-wat-causeway