ប្រទេស​កម្ពុជា​ចូលរួម​កម្មវិធី​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ដើម្បី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​កសិកម្ម​

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​វៀតណាម​បាន​រាយការណ៍​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​អ្នកតំណាង​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ចូលរួម​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ ដើម្បី​ព្យាយាម​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​រវាង​របស់​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ និង​វិស័យ​កសិកម្ម​រវាង​ប្រទេស​វៀតណាម​ និង​ឡាវ​។ …

Jose Rodriguez T. Senase
https://www.khmertimeskh.com/50665907/cambodia-joins-vietnamese-programme-for-agri-cooperation/