កម្ពុជា-ឡាវចុះហត្ថលេខា MoU ស្តីពីផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ (GI)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា និងក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសឡាវ កាលពីសប្តាហ៍មុន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយ ដើម្បីសហប្រត្តិបត្តិការគ្នាក្នុងការការពារផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ (GI)។ …

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/29639/cambodia-laos-mou-on-gi/