​កម្ពុជា​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​ផែនការ​សកម្មភាព​ ២០២៤-២០២៨​ ដើម្បី​កែទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​

​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​ផែនការ​សកម្មភាព​ ២០២៤-២០២៨​ ដើម្បី​អនុវត្ត​វិធានការ​គន្លឹះ​ ក្នុង​ការ​កែទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://tinyurl.com/yeyrpjte