ចំណូល​របស់​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​១៤​ភាគរយ​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​

ប្រព័ន្ធ​ផ្ស​ព្ធ​ផ្សាយ​ក្នុងស្រុក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​បាន​រាយ​ការណ៍​ពី​កំណើន​ចំណូល​ចំនួន​១៤​ភាគរយ​ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៤​ ខណៈ​ពេល​ទំនុកចិត្ត​របស់​អតិថិជន​ ដែល​កំពុង​កើនឡើង​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កំណើន​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​នេះ​ជា​ថ្មី​ទៀត​។​…

​បច្ចុប្បន្ន​ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​ចែកចាយ​បញ្ញើ​នៅ​ប្រទេស​ចំនួន​ ១៩២​។​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://thecambodiaherald.com/cambodia/cambodia-post-sees-14-pct-rise-in-revenue-last-year-8382