ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ករណី​នាំ​ចូល​កូ​វី​ដ​-១៩​ចំនួន​ ២៣​ ករណី​បន្ថែម​ទៀត​

កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​បញ្ជាក់​ថា​មាន​ករណី​នាំ​ចូល​កូ​វី​ដ​-១៩​ចំនួន​ ២៣​ ករណី​បន្ថែម​ទៀត​។​ …​

ភួន ចាន់សេរីវុទ្ធ
https://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-records-23-more-imported-covid-19-cases