ប្រទេសកម្ពុជា មានការធ្លាក់ចុះករណីជំងឺគ្រុនឈាម៥៩ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន

ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​រាយ​ការណ៍​អំពី​ ករណី​ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​មាន​ ១៧៥៣៣​ករណី​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣​ គឺ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​៥៩​ភាគ​រយ​ពី​ ៤២៣៦២​ករណី​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​មុន​ យោង​តាម​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ មាន​ប្រសាសន៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​។​ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/health/2014-01/20/c_133059371.htm