ប្រទេសកម្ពុជាកំណត់គោលដៅទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០២០

នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​កម្ពុជា លោក​ហ៊ុន​សែន រំពឹង​ថា​ប្រទេស​នេះ​​នឹង​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​៨ ​លាន​នាក់​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០​។ …

Wanwisa Ngamsangchaikit
http://www.ttrweekly.com/site/2014/02/cambodia-sets-2020-tourism-target/