​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បង្កើន​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​

ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ប្រទេស​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​កំពុង​ចាត់វិធានការ​សំខាន់ៗ​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ភាព​ធន់​ និង​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​មានការ​គាំទ្រ​ពី​ការិយាល័យ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​សំរាប់​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​។​ ដើម្បី​កសាង​ភាព​ធន់​របស់​ប្រទេស​ និង​ការពារ​ផលប្រយោជន៍​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គម​របស់​ខ្លួន​ពី​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​អាកាសធាតុ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ និង​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​នេះ​គឺ​ ការ​បង្កើត​ផែនការ​សកម្មភាព​ថ្នាក់​ជាតិ​សម្រាប់​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ថ្មី​ ២០១៩-២០២៣​។​ …​

Omar H. Amach
https://www.unisdr.org/archive/64687