រដ្ឋាភិ​បាល​ប្រាប់​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរគម​នាគមន៍​ឲ្យ​ប្រញាប់​សង​បំណុល​រដ្ឋ

រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា បាន​​​ក្រើន​រំ​ឭក​​​ដល់​​ប្រ​តិ​បត្តិ​ករ​ទូរ​គ​មនា​គមន៍​ដែល​នៅ​ជំ​ពាក់​បំ​ណុល​រដ្ឋ​ឲ្យ​ចូល​ខ្លួន​​មក​ទូ​ទាត់​បំ​ណុល​​​ ឲ្យ​បាន​មុន​ដំ​ណាច់​ខែ​មេសា​នេះ​ជា​កំ​ហិត​ និង​បាន​ព្រមាន​បញ្ចេញ​អត្ត​សញ្ញាណក្រុម​ហ៊ុន​ទាំ​ង​នោះ​​ជា​សាធារណៈ និងចាត់​វិ​ធាន​ការតាម​ផ្លូវ​​ច្បាប់​ក្នុង​ករណី​ខក​ខាន​មិន​បាន​ទូ​ទាត់​បំ​ណុល​ទាន់​ពេល​។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2qNH4YC