កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ២៧​ នៅ​ខែវិច្ឆិកា​ខាង​មុខ​នេះ​

កម្ពុជា​គ្រោង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ២៧​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១០-១១​ ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​ ២០២១។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50913385/cambodia-to-host-27th-asean-transport-ministers-meeting-in-november/