ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីចក្រភពអង់គ្លេសជាដូសជំរុញទី ៣ ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផ្តល់ដោយចក្រភពអង់គ្លេសជាដូសទី៣ ឬជាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសជំរុញនៅក្នុងប្រទេស។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3AddcqQ