ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជា “ប្រទេសដែលមានភាពរួសរាយបំផុតនៅលើពិភពលោក” នៅក្នុងការស្ទង់មតិអ្នកអាន

យោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អ្នកអានដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័រអន្ដរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយក្នុងចំណោម“ ប្រទេសដែលមានភាពរួសរាយបំផុតនៅលើពិភពលោក”។ … 

ហ៊ឹន ពិសី
https://www.phnompenhpost.com/business/cambodia-voted-worlds-friendliest-country-rough-guides-reader-poll