ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដើរ​ជា​ក្បួន​នៅ​ថ្ងៃ​ទិវា​លំនៅ​ដ្ឋា​ន​ពិភពលោក​ ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​បណ្តេញចេញ​ដោយ​បង្ខំ​

​អ្នក​តវ៉ា​មាន​គ្នា​ប្រមាណ​ជា​ ១,៥០០​នាក់​ បាន​រួម​គ្នា​ប្រារព្ធ​ទិវា​លំនៅ​ដ្ឋា​ន​ពិភពលោក​ ដោយ​ការ​ដើរ​ជា​ក្បួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ បញ្ឈប់​ការ​បណ្តេញចេញ​ដោយ​បង្ខំ​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អា​សុីអាគ្នេយ៍​មួយ​នេះ​។​…​

ប្រាជ្ញ ចេវ
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/habitat-10052015160322.html