ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺគ្រុនចាញ់​នៅ​កម្ពុជា​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ប្រថុយប្រថាន​ខណៈ​ដែល​បន្ទាត់​ចំណាយ​លើស​មូលនិធិ​ជំនួយ​

ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺគ្រុនចាញ់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ប្រឈម​នឹង​ការ​រាំងស្ទះ​ ដោយសារ​ការ​មិន​ស្រុះស្រួល​គ្នា​លើ​ការ​ទូទាត់​ចំណាយ​រវាង​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​,​ ម្ចាស់​ជំនួយ​ធំ​ជាងគេ​សម្រាប់​កម្មវិធី​គ្រុនចាញ់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

Jamie Elliott
http://www.theguardian.com/global-development/2015/oct/20/cambodia-battle-against-malaria-at-risk-global-fund-government-expenses-row