ការឆ្លងវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី Delta នៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង ៤០០ នាក់

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងទទួលរងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនពីការឆ្លងរាលដាលវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី Delta ប្រភេទ SARS-CoV-2 គឺមានចំនួនជាង ៤០០ នាក់ ហើយ។ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3Czj93j