ករណីឆ្លងវីរុសបំលែង Delta នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ជាង ៧៨០០ ករណី

ករណីឆ្លងវីរុសបំលែងDelta នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ ៧,៨៥២ ករណី ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី ២៧ ខែកញ្ញា។ …

គង់ អារី
https://bit.ly/3CTdfJI